XII KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU
W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO MODELU MIASTA

połączona

z jubileuszem pracy naukowej i urodzin profesora Janusza Słodczyka

Opole, 07-09 listopada 2021

WSPÓŁORGANIZATOR

The European Regional Science Association Polish Section (ERSA Sekcja Polska)

PARTNER KONFERENCJI

patronat nad konferencją objęły

Cel i zakres tematyczny konferencji:

Celem konferencji jest podjęcie naukowej dyskusji dotyczącej oceny teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań stosowanych w planowaniu miast i zarządzaniu ich rozwojem w kontekście kształtowania optymalnego miasta. Konferencja w zamierzeniu będzie cennym źródłem inspiracji do dalszej pracy twórczej zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki z zakresu urbanistyki, geografii miast, ekonomiki miasta i zarządzania miastem.
Podstawowe bloki tematyczne wytyczające charakter i kierunek dyskusji określono jako:

 • ewolucja modeli planowania i rozwoju miast,
 • miasto historyczne versus miasto przyszłości,
 • ścieżki rozwoju miast w wymiarze lokalnym i globalnym,
 • miasto jako przestrzeń dla życia mieszkańców oraz wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • metody diagnozowania i modelowania rozwoju miast.

Adresaci konferencji:

 • pracownicy nauki oraz dydaktyki z kraju i zagranicy zajmujący się problematyką miejską: ekonomiści, geografowie, socjolodzy, urbaniści, architekci, planiści przestrzenni;
 • przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za realizację i kształtowanie polityki rozwoju i planowania miast;
 • przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarach związanych z problematyką miejską;
 • studenci kierunków kształcenia związanych z tematyką konferencji;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką konferencji.

Profesor
Janusz Słodczyk

Karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując stopień magistra geografii. Konsekwentnie rozwijał swoją pasję naukową osiągając kolejno stopień doktora nauk technicznych, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki oraz 20 lat temu – tytuł profesora.
Głównym nurtem zainteresowań naukowych Pana Profesora są przemiany struktury przestrzennej miast, które dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu oraz osobistym doświadczeniom podróżniczym w skali świata, analizuje w różnych aspektach i wymiarach.
Wyniki prowadzonych badań opublikował dotychczas w czterech monografiach autorskich, kilkudziesięciu pracach redagowanych i kilkuset artykułach naukowych oraz rozdziałach w monografiach.

Z większością dorobku publikacyjnego Pana Profesora można się zapoznać poprzez strony (https://janusz-slodczyk.eu/ oraz https://orcid.org/0000-0002-6887-0294 ). Z inicjatywy Pana Profesora zostały rozpoczęte i są nieprzerwanie realizowane konferencje naukowe: „Miasta w okresie przemian” (od 1999 do 2001 roku) i jej kontynuacja „Miasta XXI wieku” (od 2003 roku) oraz International Conference on Current Issues of Sustainable Development” (od 2007 roku). W celu dokumentowania wyników dyskusji naukowych toczących się podczas tych konferencji utworzone zostały dwie serie wydawnicze, w których Pan Profesor pełni funkcję redaktora naczelnego, tj. „Economic and Environmental Studies” oraz „Studia Miejskie” – czasopismo dotyczące problematyki rozwoju i funkcjonowania obszarów miejskich.

Profesor Janusz Słodczyk chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem naukowym z młodszymi pracownikami nauki. Wypromował dotychczas czworo doktorów, a spośród pracowników zespołu naukowego kierowanego przez Pana Profesora stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskały dwie osoby. Pan Profesor jest cenionym promotorem i recenzentem prac magisterskich, dyplomowych oraz inżynierskich – przygotowywanych i bronionych przede wszystkim na kierunkach Ekonomia Gospodarka przestrzenna. Wśród osiągnięć Pana Profesora na rzecz rozwoju dydaktyki są też tworzenie i rozszerzanie oferty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, w tym m.in. uruchomienie kierunków studiów: Zarządzanie i Marketing /1994/, Administracja /1996/, Gospodarka przestrzenna /2007 – studia licencjackie, 2011 – studia inżynierskie, 2018 – studia magisterskie/, Spatial Management.

Profesor Janusz Słodczyk w swoim dorobku zawodowym wyróżnił się także umiejętnościami organizacyjnymi. Od 1989 roku nieprzerwanie pełni różne ważne funkcje w strukturze najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, a później Uniwersytetu Opolskiego. Jego inicjatywy, zaangażowanie i oddanie sprawom nauki i Uczelni przekonywały środowisko akademickie do powierzania mu następujących funkcji: wicedyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych w WSP (1989 – 1992), Dziekana Wydziału Ekonomicznego UO (1992 – 1999 i 2005 – 2012), Prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. nauki i współpracy z zagranicą (1999 – 2002), Prorektora Uniwersytetu Opolskiego (2002 – 2005 i 2012 – 2019), a obecnie jest Dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UO.

Profesor Janusz Słodczyk jest człowiekiem znanym nie tylko w środowisku akademickim. Wyróżnia się niezwykłą ciekawością świata i ludzi, czego dowodem są niezliczone podróże w najdalsze zakątki naszego globu. Wykorzystując osobiste doświadczenia prezentuje w sposób niebanalny trudną do pojęcia wiedzę z zakresu urbanistki i turystyki. Jest osobą otwartą na nowe doświadczenia  i żywiołową co przejawia się w umiejętności tańca i śpiewu. Obierane przez Profesora kierunki  wypraw  ujawniają, że zdecydowanie bardziej lubi On lato od zimy.

Rada programowa konferencji

prof. dr hab. Janusz Słodczyk
prof. dr hab. Marek Dutkowski
prof. dr hab. Krystian Heffner
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
dr hab. inż. arch. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ
prof. dr hab. Tomasz Komornicki
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM
prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
prof. dr hab. Danuta Stawasz
prof. dr hab. Daniela Szymańska
dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN
prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ

prof. dr hab. Adam Jelonek
dr hab. Adam Drobniak, prof. UE
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk – Gryszkiewicz
dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ
prof. dr hab. Andrzej Klasik
prof. dr hab. Stanisław Korenik
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
dr hab. Beata Namyślak
prof. dr hab. Jerzy J. Parysek
dr hab. Edyta Szafranek, prof. UO
prof. dr hab. Alicja Szajnowska – Wysocka
dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ
prof. dr hab. Andrzej Zborowski

Organizatorzy konferencji zastrzegają prawo do przeniesienia terminu konferencji w przypadku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Konferencja jest przewidziana tylko w formie stacjonarnej.

dr hab. Edyta Szafranek, prof. UO
Przewodnicząca

SEKRETARZE

dr Agnieszka Dembicka – Niemiec
Sekretarz
dr inż. Barbara Wiatkowska
Sekretarz

CZŁONKOWIE

mgr inż. Michał Ciesielski
organizator
mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki
organizator
dr inż. Magdalena Śliwa
organizator
mgr inż. Sebastian Marcinkowski
organizator

Sekretariat konferencji

Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego
Uniwersytet Opolski
ul. Ozimska 46a, 45–058 Opole
Tel. 77 45 16 899, fax. 77 40 16 901
e–mail: miasta@uni.opole.pl

Informacje organizacyjne

Najważniejsze daty

 • data konferencji 07-09 listopada 2021 r.
 • zgłoszenie uczestnictwa do 01 września 2021 r.
 • przesłanie streszczenia referatu do 15 września 2021 r.
 • wniesienie opłaty konferencyjnej do 15 września 2021 r.
 • przesłanie tekstu artykułu do Studiów Miejskich do 30 września 2021 r.
 • rozdziału w monografii do 20 lipca 2021 r.

Organizatorzy konferencji zastrzegają prawo do przeniesienia terminu konferencji w przypadku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Konferencja jest przewidziana tylko w formie stacjonarnej.


Publikacja

Warianty zgłaszania prac do publikacji:

 • rozdział do monografii pt. W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta (dedykowanej Jubilatowi) – teksty należy przesyłać na adres eszafranek@uni.opole.pl do dnia 20 lipca 2021 r.
 • artykuł naukowy do Studiów Miejskich – teksty należy przesyłać za pośrednictwem OJS Studia Miejskie (https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm) zgodnie z wymogami redakcyjnymi obowiązującymi w czasopiśmie

Koszty

Uczestnictwo w konferencji z publikacją 820 zł (cena nie uwzględnia kosztu noclegów)

Opłatę konferencyjną należy uiścić na następujące konto bankowe:
ERSA Sekcja Polska
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, Łódź, 90-255
26 1140 2017 0000 4302 1303 6739
z dopiskiem „Miasta XXI”

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

 • pełne wyżywienie (od kolacji dnia 07 listopada do obiadu 09 listopada 2021 r., w tym uroczysta kolacja w dniu 08 listopada 2021 r.);
 • materiały konferencyjne;
 • publikację w czasopiśmie Studia Miejskie lub monografii (po uzyskaniu pozytywnej recenzji)

Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji można dokonać wypełniając kartę zgłoszeniową.

Miejsce konferencji

Hotel Mercure w Opolu
ul. Krakowska 57/59 45-018 Opole

Organizator nie zapewnia noclegu jednak proponuje następujące obiekty noclegowe:

Odległość od
Nazwa obiektudworca PKPrynku Opolamiejsca konferencji
Hotel Mercure Opole *** ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole (miejsce konferencji)100 m 2 min950 m 12 min0 m 0 min
Hotel Weneda *** 1 Maja 77, 45-355 Opole850 m 11 min1600 m 20 min900 m 11 min
Hotel Kamienica *** Pl.Kopernika 14, 45-040 Opole1000 m 12 min450 m 6 min1300 m 15min
Hotel De Silva Leona Powolnego 10, 45-078 Opole300 m 4 min850 m 13 min1200m 13 min

Zapraszamy na konferencję

W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO MODELU MIASTA